Dokument
        
Język: | Pokaż indeks: | Zwiń | Rozwiń
Regulamin serwisu AGL
1. Wstęp
      
Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego All Games League dostępnego pod adresem internetowym http://www.allgamesleague.com.

2. Definicje
      
Definicje występujące w niniejszym regulaminie, to:

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest BEHOLDER.
Gracz – każdy uczestnik rozgrywek toczonych za pośrednictwem Serwisu. Z uwagi na konieczność rejestracji w serwisie, każdy Gracz jest jednocześnie Użytkownikiem, tak więc dotyczą go przepisy dotyczące obu tych grup ludzi.
Materiał – wszelka zawartość strony, taka jak tekst, obraz, linki czy też wideo znajdujące się na Serwisie.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, tj. dostęp do serwisów informacyjnych, plików, forów, grup dyskusyjnych, zapewnienie możliwości udziału w ligach, turniejach, ladderach oraz innych usług.
Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego. Osoba ta poprzez rejestrację akceptuje przepisy Regulaminu.
Serwis – portal All Games League, figurujący pod adresem internetowym http://www.allgamesleague.com, będący platformą internetową umożliwiającą wymianę informacji, rozgrywki internetowe, udział w turniejach oraz inne usługi drogą elektroniczną.
Komentarz – jakiekolwiek treści przekazane do Serwisu przez redaktorów i Użytkowników poprzez specjalną procedurę elektroniczną i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie.

3. Możliwości korzystania z Serwisu
      
3.1 Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, a także programu umożliwiającego przeglądania jego zasobów akceptującego pliki cookies oraz konta poczty e-mail.

3.2 Korzystanie z Serwisu w sposób inny niż dozwolony nie jest dopuszczalne bez zgody podmiotu, któremu przysługują prawa do serwisu, w tym Administratora.

4. Treści zgromadzone na Serwisie
      
4.1 Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich treści, Materiałów lub Komentarzy będących sprzecznymi z prawem lub naruszającymi prawa osób trzecich. Do tego również należą wszelkie zasady dobrych obyczajów.

4.2. Nazwa Serwisu, a także wszelkie treści i Materiały umieszczone na Serwisie podlegają ochronie prawnej.

4.3 Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania wszelkich treści reklamowych, promowania swoich lig i Usług oraz ofert partnerskich na Serwisie.

4.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, w szczególności tyczy się to Komentarzy lub treści zamieszczonych bez uprzedniej kontroli Administratora.

5. Polityka prywatności
      
5.1 Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu we własne dane, ich aktualizacji, usunięcia itp.

5.2 Informacje zawarte w logach systemowych, takie jak np. adres IP, Administrator wykorzystuje wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych statystycznych danych na temat Serwisu. Informacje te mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Niektóre części Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny na umożliwienia niektórych operacji.

5.3 Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości, włącznie z wiadomościami informującymi o zmianach w funkcjonalności serwisu lub też listy niekomercyjne (np. życzenia, komunikaty, informacje o nowych wiadomościach). Wszelkie treści reklamowe związane z komercyjną działalnością administracji serwisu mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą.

5.4 Treść i postanowienia zgodne z polityką prywatności przyjętych przez Serwis jest dostępna również w dziale Polityka prywatności.

6. Użytkownicy
      
6.1 Dokonując rejestracji, każdy Użytkownik jest zobowiązany przekazać swoje prawdziwe dane osobowe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach koniecznych do prowadzenia serwisu oraz w celach marketingowych.

6.2 Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. W szczególności dotyczy to ustaleń o charakterze umownym zawieranym między Użytkownikiem, a Administratorem. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania prawa, w szczególności dotyczy to ustaleń dotyczących rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

6.3 Absolutnie zabronione jest posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego konta w Serwisie.

6.4 Jeśli jakikolwiek Użytkownik jest świadomy tego, że posiada więcej niż jedno konto, jednak nie jest to efekt działania celowego lub w złych intencjach, a - dla przykładu - pomyłka, powinien on zwrócić się niezwłocznie do Administratora za pomocą odpowiednich formularzy w Serwisie.

6.5 Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do nie przekazywania do Serwisu wszelkich Materiałów, Komentarzy lub innego typu treści o charakterze reklamowym lub takim, za który otrzymują oni wynagrodzenie od osób trzecich.

6.6 Administrator może usuwać wszelkiego rodzaju treści niezgodne z polityką prowadzenia Serwisu, polityką ochrony prywatności lub jeśli uzna, że dane treści łamią prawo, są niezgodne z zasadami dobrych obyczajów lub naruszają Regulamin. Usunięcie treści z Serwisu nie wymaga uzasadnienia.

6.7 Użytkownicy, którzy naruszą powyższe zasady mogą zostać przez Administratora wykluczeni z rozgrywek prowadzonych przez Serwis. Administrator może również zablokować konto Użytkownika naruszającego Regulamin lub przyznać punkty karne.

7. Gracze
      
7.1 Każdy gracz jest zobowiązany do stosowania się zarówno do niniejszego Regulaminu, jak i do każdego innego regulaminu poszczególnych rozgrywek, w których bierze udział.

7.2 W lidze panuje obowiązek zachowania fair-play, do czego gracze przystępując do rozgrywek się zobowiązują. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie zasad dobrych obyczajów.

7.3 Gracze nie stosujący się do obowiązujących zasad regulaminu, naruszający prawo lub zasady dobrych obyczajów może zostać ukarany przez Administratora punktami karnymi. W przypadkach skrajnych Administrator może zablokować konto Gracza lub wykluczyć go z rozgrywek prowadzonych przez Serwis.

7.4 Każdy Gracz jest zobowiązany do podporządkowania się decyzji Administratora, który stanowi najwyższą formę arbitrażu w kwestiach spornych.

7.5 W przypadku konieczności złożenia protestu, zażalenia lub skargi, Gracz powinien użyć do tego odpowiednich formularzy dostępnych w Serwisie.


8. Postanowienia dodatkowe
      
8.1 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. Regulamin ten może ulec zmianie w dowolnym wybranym czasie przez Administratora i wchodzi w życie wraz z umieszczeniem go na odpowiednich stronach Serwisu.

 
 
SPONSORZY